Τελευταία Νέα Επιστροφή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ, Δημοσίευση: 20-06-2018

Αθήνα 20-06-2018

Αρ. πρωτ: 180

 

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΕΚΑΒ κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

           

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ»

 

Σχετ. Το 22950/24-05-2018/Γρ. Προέδρου

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σας επανακαταθέτουμε, (Σχετικά: α) 568/28-3-2016, β) 748/20-12-2017 Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ) πρόταση (σχέδιο)  για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Κανονισμού Μεταθέσεων Υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ.

 

Το άρθρο 67 Υ.Κ. που ρυθμίζει τα ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων στην παρ. 4 αυτού προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για κάθε Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. με πρόταση των συναρμοδίων για κάθε περίπτωση Υπουργών, με το οποίο να καθορίζεται η μοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης, για τα οποία η ανωτέρω διάταξη δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη βαθμολόγηση, αλλά αφέθηκαν να προσδιορισθούν με τα ως άνω διατάγματα ξεχωριστά για κάθε Υπηρεσία και με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ιδιαιτερότητες.

Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

Κριτήρια νόμου χωρίς μοριοδότηση

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου

Χρόνος Υπηρεσίας κατά περιοχή

Συνυπηρέτηση

Εντοπιότητα

 

Επίσης παρέσχε την νομοθετική εξουσιοδότηση θέσπισης μέχρι τριών επιπλέον κριτηρίων πέραν των ρητά προβλεπομένων στο άρθρο αυτό, για την σύνταξη πινάκων προτεραιότητας μεταθετέων με αντικειμενικά κριτήρια και με όρους διαφάνειας. Τα κριτήρια αυτά προτείνουμε να είναι τα εξής:

Κριτήρια εκτός νόμου

Νόσημα μέλους της οικογένειας του υπαλλήλου

Ο αριθμός των μεταθέσεων

 

Για το ΕΚΑΒ μέχρι σήμερα, αν και έχουν παρέλθει οκτώ και πλέον χρόνια από την ψήφιση του νέου Υ.Κ, στον οποίον περιέχεται η ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη, δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα.

Για την κάλυψη του εν λόγω σημαντικού νομοθετικού κενού και επειδή στο ΕΚΑΒ εκκρεμούν σωρεία αιτημάτων μεταθέσεων και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας και να προστατευθούν από ενδεχόμενες αδικίες ή αυθαίρετες αποφάσεις Διοικήσεων, το σωματείο μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και εκπόνησε το παρακάτω σχέδιο προεδρικού διατάγματος, μετά από εκτεταμένη συζήτηση, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψιν και μελέτησε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας μας, την γνώμη και τις απόψεις των συναδέλφων μας μέσα από δημόσια διαβούλευση και μετά από επεξεργασία από τον νομικό μας σύμβουλο.

Το κείμενο αυτό σας διαβιβάζουμε και παρακαλούμε με βάση αυτό και τις προτεινόμενες με αυτό ρυθμίσεις να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Άρθρο 1

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ ενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 κ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

Κάθε υπάλληλος με βάση τα κριτήρια που υφίστανται στο πρόσωπό του συγκεντρώνει τον αντίστοιχο αριθμό μορίων που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά.

 

Άρθρο 2 - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι μεταθέσεις ύστερα από αίτηση, των υπαλλήλων που πάσχουν από  δυσίατο νόσημα πιστοποιημένο με γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής επί καρκίνου κ λοιπών νόσων προηγούνται όλων των άλλων άσχετα από μοριοδότηση. Το νόσημα πιστοποιείται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α)

 

Άρθρο 3 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις μεταθέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (συνολικός χρόνος υπηρεσίας, χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή κ τομέα, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση)

 

Α) Συνολικός χρόνος υπηρεσίας, που λαμβάνεται υπ’ όψιν ως πραγματικός, που βαθμολογείται με συντελεστή 2 για κάθε χρόνο υπηρεσίας και προσαυξάνεται κατά 1/12 για κάθε μήνα. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των 15 ημερών λογίζεται σαν πλήρης μήνας. 14 ημ. και κάτω δεν υπολογίζεται.

 

Β) Χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή και κατά τομέα ή τμήμα:

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού διαχωρίζονται και διαφοροποιούνται ως προς την αξιολόγησή τους ορισμένα παραρτήματα και τομείς ή τμήματα ανάλογα με τις συνθήκες, με τις παρατηρούμενες διαρκείς ελλείψεις προσωπικού αλλά και βάση του αριθμού αιτήσεων για μετάθεση, ως εξής:

1) Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών

1α) Γενικά ο χρόνος υπηρεσίας στην Αθήνα προσαυξάνει τον γενικό χρόνος υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1,5 

2) Νησιά

Ο χρόνος υπηρεσίας στις νησιώτικες περιοχές πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,5.

3) Στις υπόλοιπες περιοχές ο χρόνος υπηρεσίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1.

 

Γ) Οικογενειακή κατάσταση, η οποία εκτιμάται με 3 μόρια για τον σύζυγο, 3 για το πρώτο ανήλικο τέκνο και 5 για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Για τους άγαμους, διαζευγμένους, εν διαστάσει ή χήρους γονείς, που έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, τα μόρια προσαυξάνονται κατά 1 για κάθε τέκνο, του οποίου ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος έχει την επιμέλεια. 

Ως τέκνα για τον υπολογισμό των μορίων θεωρούνται ανεξαρτήτως ηλικίας και τα άγαμα τέκνα, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (με γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.). 

 

Δ) Η άνω των 40 ετών ηλικία του υπαλλήλου. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψιν η ηλικία των 40, 41-50 και 51-60 που βαθμολογούνται με 1, με 2 και 3 μόρια αντιστοίχως. Ο υπολογισμός της ηλικίας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου της μετάθεσης έτους. 

 

Ε) Η συνυπηρέτηση. Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεση του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό την συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική. Η συνυπηρέτηση με σύζυγο σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή - πλην της παραμεθορίου- μοριοδοτείται με 2 μόρια. Ως συνυπηρέτηση θεωρείται και όταν ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία στον τόπο μετάθεσης και τούτο να αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Σας επισημαίνουμε ότι στο κριτήριο της συνυπηρέτησης, εάν δεν συμπεριλαμβάνει και σύζυγο που εργάζεται σε μόνιμη βάση στον ιδιωτικό τομέα (ως υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας), είναι αντίθετη με την συνταγματική αρχή της ισότητας και ίσης μεταχείρισης.

 

ΣΤ) Η εντοπιότητα. Το κριτήριο της εντοπιότητας αξιολογείται με 5 μόρια και αποδεικνύεται με εγγραφή στο δημοτολόγιο δήμου του νομού της μετάθεσης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της αίτησης για μετάθεση έτους. 

 

Ζ)  Νόσημα μέλους της οικογένειας του υπαλλήλου

Το κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν συντρέχει στο πρόσωπο συζύγου ή τέκνου του υπαλλήλου και αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α. , 67%). Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται με 4 μόρια. 

 

Η) Η πρώτη μετάθεση μοριοδοτείται με επιπλέον 5 μόρια.

 

Άρθρο 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Το αρμόδιο τμήμα προσωπικού εντός του μηνός Ιανουαρίου καταρτίζει πίνακα με τις αιτήσεις μετάθεσης που έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. 

Οι αιτούντες την μετάθεση κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Παραπλεύρως κάθε ονόματος σημειώνεται το Παράρτημα ή ο Τομέας για το οποίο ζητείται η μετάθεση. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν περισσότερα από ένα Παραρτήματα ή Τομείς. 

Ταυτόχρονα καταρτίζεται πίνακας με τις οργανικές θέσεις κατά Παράρτημα, που από την Υπηρεσία κρίνεται ότι πρέπει να καλυφθούν. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου κ να επικαιροποιείται κάθε 6 μήνες.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ το αργότερο εντός 5 ημερών από την κατάρτισή τους και παραμένουν αναρτημένοι τουλάχιστον για 15 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο μέσα σε προθεσμία 15 ημερών μετά το πέρας του 15ημέρου, κατά το οποίο οι πίνακες παραμένουν υποχρεωτικά αναρτημένοι στο διαδίκτυο. 

Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο το αργότερο εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτών και την έκδοση απόφασης του Υ.Σ. οι πίνακες καθίστανται οριστικοί. 

Το γραφείο προσωπικού υποβάλει τους οριστικούς πίνακες με τις μοριοδοτήσεις και τον πίνακα των προς κάλυψη θέσεων στο Υ.Σ. για να γνωμοδοτήσει το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου. Το Υ.Σ. υποχρεούται να γνωμοδοτήσει μέχρι την 31 Μαΐου.

Το Δ.Σ. υποχρεούται με το άνοιγμα θέσεων νέων τομέων/παραρτημάτων να κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος 2 μήνες πριν, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατεθούν στους νέους τομείς να υποβάλουν την αίτησή τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

                                

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος ΑλέξιοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.