Καταστατικό Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ
Καταστατικό Σωματείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – ΕΚΑΒ”, με έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) Η συνένωση όλων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων τους, για εξύψωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου τους, η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, ταξικής ενότητας και συνεργασίας.
β) Η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεών τους και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους.
γ) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και περιφρούρηση των ιδεών της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, της εργατικής τάξης και της ανάπτυξης της Διεθνιστικής Αλληλεγγύης με σκοπό την κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Άρθρο 3
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:
α) Η διαφώτιση των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ με τα ζητήματα που τους απασχολούν και γενικότερα η διαφώτισή τους στα γενικά προβλήματα εργαζομένων της χώρας.
β) Η οργάνωση στο Σωματείο όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη σε αυτούς ταξικής και επαγγελματικής συνείδησης.
γ) Η συμμετοχή με εκλεγόμενους αντιπροσώπους στα όργανα Διοίκησης του ΕΚΑΒ, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
δ) Η ανάπτυξη μορφωτικής, κοινωνικής, συνδικαλιστικής και γενικά πολιτιστικής δραστηριότητας όπως:
1. Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η συμμετοχή στην διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας.
2. Η παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας κι η εφαρμογή της.
3. Η κινητοποίηση, οργάνωση και διεξαγωγή των συνδικαλιστικών αγώνων για την υποστήριξη των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του, όσο και της εργατικής τάξης γενικά, τη βελτίωση των όρων εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας, αμοιβής και ασφάλισης, καθώς και την παρακολούθηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογικής εξέλιξης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του.
4. Η διαφώτιση των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων και γενικά της κοινής γνώμης για το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του.
5. Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανώσεις των εργαζομένων και πρώτα και κύρια με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του ίδιου και συγγενικών κλάδων στα πλαίσια της συνδικαλιστικής και ταξικής αλληλεγγύης των εργαζομένων.
6. Η οργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων, η δημιουργία λεσχών, βιβλιοθήκης, η έκδοση εντύπων, η προβολή ταινιών και γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις.
Άρθρο 4
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών.
β) Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.
γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου.
δ) Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο Σωματείο.
Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική μηνιαία εισφορά και οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

σελ. 1
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.