Καταστατικό Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 5
Τακτικό μέλος του Σωματείου γίνεται ο καθένας που εργάζεται στο ΕΚΑΒ, εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 αφού το ζητήσει με αίτησή του, την οποία θα καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώσει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου, το Καταστατικό και καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής.
Εάν το Σωματείο αρνείται να αποδεχθεί την αίτηση του υποψήφιου μέλους για προσχώρηση σε αυτό, ο αιτών έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του Σωματείου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με αίτημα την αναγνώριση του δικαιώματος του να εγγραφεί μέλος στο Σωματείο και την καταδίκη του τελευταίου σε δήλωση βουλήσεως αποδοχής της αιτήσεως και εγγραφής του στα μητρώα μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή όχι την αίτηση εγγραφής του νέου μέλους. Αν παρέλθει ένας (1) μήνας χωρίς να ληφθεί απόφαση θεωρείται ότι έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που κρίνει κυριαρχικά το θέμα. Η προσφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση την προσφυγή στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Σε διαφορετική περίπτωση, τεκμαίρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακάλεσε την απορριπτική του απόφαση και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει μέλος του Σωματείου.
Αν η αίτηση απορριφθεί και από την Γενική Συνέλευση, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο και να ασκήσει αγωγή ακύρωσης της απόφασής της μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 6
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:
α) Να καταβάλλουν τη συνδρομή τους.
β) Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
δ) Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που τους απασχολεί, να προτείνουν κάθε τι που βοηθάει στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να παίρνουν γραπτή απάντηση στις προτάσεις τους.
Άρθρο 7
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα:
α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παραθέτουν τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημέρας και να ψηφίζουν για την λήψη των αποφάσεων.
β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
γ) Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά θέματα του Σωματείου.
δ) Να είναι παρόντες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να τις παρακολουθούν.
Άρθρο 8
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται, αφού προηγουμένως πληρώσει τις συνδρομές που τυχόν έχει καθυστερήσει.
Άρθρο 9
Όποιο μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του για έξι (6) μήνες διαγράφεται από το Σωματείο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί προειδοποίηση. Διαγραφόμενο μέλος επανεγγράφεται μετά την εξόφληση των συνδρομών που έχει καθυστερήσει.
Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια προς τους σκοπούς του Σωματείου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων και γενικά με τη στάση και τη συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και την φήμη του Σωματείου, έχει αποβάλλει το δικαίωμα να είναι μέλος του Σωματείου ή συμμετέχει και σε άλλο Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ διαγράφεται από μέλος του Σωματείου. Ιδιαίτερα απαράδεκτη είναι η απεργοσπαστική στάση και οι ασυμβίβαστες για τον εργαζόμενο τυχόν σχέσεις με τον εργοδότη ή τα όργανά του. Η διαγραφή, που μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, γίνεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει την απόφαση περί διαγραφής ή μη, πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή.
σελ. 2
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.