Ανακοινώσεις Επιστροφή

Τροποποίηση ν4600/2019 και ν4336/2015, Δημοσίευση:01-07-2021

Αθήνα 01/07/2021

Αρ. πρωτ.: 047

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ν4600/2019 Περί Μεταθέσεων Πληρωμάτων Ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. και ν4336/2015 Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

 

  Σας παραθέτουμε τις τροποποιήσεις των νόμων όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή μετά από προτάσεις που κατέθεσε το Σωματείο μας.

 

Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) τροποποιούνται το τέταρτο και το πέμπτο άρθρο ως προς τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή κληροδοτήματα ή ίδιους όρους, εφόσον ησχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις  ανάγκες των οποίων μετακινούνται. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Μετακινήσεις εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί το έτος 2016 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθ’ υπέρβαση του ορίου ημερών που τίθεται από τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται νόμιμες. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 2/81961/0022/29.9.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2194).

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών.»

 

Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. –

Τροποποίηση του άρθρου 148 του ν. 4600/2019

Στο άρθρο 148 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) αντικαθίσταται η παρ. 5, προστίθενται παρ. 5Α, 5Β και 5Γ και το άρθρο 148 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 148 Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.»

1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, σε κενή θέση και εφόσον δεν υφίσταται, με μεταφορά της θέσης που κατέχει. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση.

2. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. πραγματοποιούνται με πράξη του Προέδρου του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας υποχρεούται να αποστείλει σχετική εισήγηση.

3. Στις περιπτώσεις «δυσίατου» νοσήματος, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ.16884/2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1386), οι μεταθέσεις υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων, μετά από αίτησή τους. Ο δυσίατος χαρακτήρας του νοσήματος πιστοποιείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη της οικογένειάς του νοούνται ο/η σύζυγος, ο/η συμβιών/ούσα και τα τέκνα του/της υπαλλήλου.

4. Μετάθεση και μετακίνηση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, από τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. ορίζονται οι θέσεις για τις μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κατόπιν αιτήσεώς τους και καλούνται οι υπάλληλοι για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης. Το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψιν του τουλάχιστον την αναγκαία δύναμη των ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. ανά πλήθος κατοίκων και τον αριθμό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική βάση. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. και γνωστοποιείται πάραυτα σε όλες τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Α.Β.. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο υπάλληλος, με βάση τα έτη υπηρεσίας στο Ε.Κ.Α.Β., τα έτη υπηρεσίας στους επιχειρησιακούς τομείς επειγόντων (ασθενοφόρα επειγόντων, κινητές ιατρικές μονάδες, μηχανές), την ηλικία, την οικογενειακή του κατάσταση και την τυχόν συνδρομή λόγου συνυπηρέτησης με σύζυγο/συμβιούντα και την εντοπιότητα, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Μεταβολές που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης, δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο αρχαιότερος βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται ο ακόλουθος αριθμός μορίων:

α. Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με τρία (3) μόρια για τον σύζυγο/συμβιούντα, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα. Ο χρόνος υπηρεσίας αξιολογείται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μέχρι και τα πρώτα 5 έτη, με δύο(2) μόρια για κάθε έτος μετά από το 5ο και μέχρι το 10ο έτος και με τρία (3) μόρια για κάθε έτος που συμπληρώνεται μετά το 10ο.

β. Ο χρόνος υπηρεσίας στους τομείς επειγόντων (ασθενοφόρα και κινητές ιατρικές μονάδες επειγόντων, μηχανές) άνω των δεκαπέντε (15) ετών συμπληρωμένων αξιολογείται με δώδεκα (12) μόρια. Ο χρόνος ποινής αργίας, στέρησης αποδοχών λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, η άδεια άνευ αποδοχών και η θέση σε διαθεσιμότητα δεν προσμετρώνται στον χρόνο υπολογισμού μορίων.

γ. Η εντοπιότητα αξιολογείται με δέκα (10) μόρια. Ως εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου ή του (της) συζύγου/συμβιούντος του από δήμο ή κοινότητα της περιφερειακής ενότητας, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί ή η ιδιότητα του δημότη, αποδεικνύεται δε είτε με πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό μόνιμης οικογενειακής διαμονής για τουλάχιστον δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης μετάθεσης είτε με πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, που να έχει γίνει τουλάχιστον πέντε χρόνια (5) πριν την υποβολή της αίτησης.

δ. Η συνυπηρέτηση συζύγου/συμβιούντος αξιολογείται με πέντε (5) μόρια. Συνυπηρέτηση θεωρείται ότι συντρέχει όταν ο σύζυγος του υπαλλήλου είναι δημόσιος υπάλληλος και υπηρετεί εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας του τόπου προορισμού ή, στην περίπτωση που αυτός (ή) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, όταν εργάζεται εκεί είτε ως υπάλληλος είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και τούτο αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους, καθώς και στους εν διαστάσει γονείς τέκνων που ασκούν αποδεδειγμένα την επιμέλεια, η ανωτέρω μοριοδότηση προσαυξάνεται κατά τέσσερα (4) μόρια για το πρώτο και έξι (6) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο.

στ. Η μετάθεση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

5Α. Με το έγγραφο, με το οποίο ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται, ανάλογα με την απόσταση και τα μέσα συγκοινωνίας, η αναγκαία για τη

μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα.

5Β. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά τον διορισμό τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση

πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

5Γ. Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η ελάχιστη αναγκαία στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. από τον κλάδο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ως προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων προς μετάθεση, λαμβανομένων υπόψη ενδεικτικά της αναγκαίας δύναμης των ασθενοφόρων ανά πλήθος κατοίκων και του αριθμού και του είδους των περιστατικών σε περιοδική βάση.»

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

 

 

Γεώργιος Μαθιόπουλος

Αναστάσιος ΓιάνναρηςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.