Ανακοινώσεις Επιστροφή

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου, Δημοσίευση:15-11-2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

α) Οι Αμοιβές και έξοδα όλων των κατωτέρω υποθέσεων θα καλύπτονται από την ετήσια αμοιβή και οι υπάλληλοι δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη.

 

1) Νομική διαδικασία και υπεράσπιση όλων των μελών του σε όλη την πειθαρχική διαδικασία μέχρι και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

- Παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης, απεριόριστη, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς σε συγκεκριμένες ώρες που θα ορίσει ο Νομικός Σύμβουλος.

- Συμμετοχή σε όλα τα στάδια της Πειθαρχικής Διαδικασίας.

- καταθέσεις υπομνημάτων σε:

- σε Διερευνητικές.

- Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

- παρουσία σε ακροάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων.

- στην Υπηρεσία.

- στο Υπουργείο.

 

2) Παροχή νομικών συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β.και οποιαδήποτε άλλης συμπαράστασης ή βοήθειας του ζητηθεί αναγόμενης στα καθήκοντα του ως Δικηγόρου από το Σωματείο, στα πλαίσια οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας ενώπιον Διοικητικών ή Συνδικαλιστικών οργάνων, Επιτροπών κτλ.

 

β) Οι Αμοιβές και έξοδα όλων των κατωτέρω υποθέσεων θα καλύπτονται κατά περίπτωση, μετά από κατάθεση προσφοράς από τον υποψήφιο Νομικό Σύμβουλο και οι υπάλληλοι δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη.

 

1) Για την Νομική διαδικασία και υπεράσπιση μελών του Σωματείου μας σε όλες τις βαθμίδες του Ποινικού Κώδικα θα υποβληθεί προσφορά ανά βαθμίδα.

Η αποζημίωση του Νομικού Συμβούλου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την προσφορά που θα μας κατατεθεί ανά βαθμίδα και περίπτωση.

 

2) Ομαδικές αξιώσεις μελών του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β.

Σε περίπτωση που αποφασισθεί η έγερση ομαδικών αγωγών του προσωπικού για μισθολογικές ή άλλες αξιώσεις κατά του Ε.Κ.Α.Β. ή του Δημοσίου, οι αμοιβές και τα έξοδα του συμβαλλόμενου δικηγόρου θα ορίζονται με επιμέρους συμφωνίες με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β.

  

3) Ακυρωτική διαδικασία και Άρειος Πάγος

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγών ή αιτήσεων ακύρωσης στο ακυρωτικό Εφετείο ή το Σ.τ.Ε. ή αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. ή του Άρειου Πάγου και για την εκδίκαση αυτών συμφωνείται ότι ο συμβαλλόμενος θα λαμβάνει το αντίτιμο του παράβολου ως έξοδα και αμοιβή ανά υπόθεση.

 

4) Δικαστικές υποθέσεις του Νομικού Προσώπου του Σωματείου.

Στις περιπτώσεις αυτές το πρώτο συμβαλλόμενο θα επιβαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα και με τα ελάχιστα όρια αμοιβών που προβλέπονται από τον Δικηγορικό Κώδικα.

 

5) Αστικά Δικαστήρια

Σε περιπτώσεις αγωγών για αποζημίωση κατά μελών του σωματείου με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

6) Εκτός Έδρας κάλυψη μελών

Σε περιπτώσεις κάλυψης μελών σε επαρχία θα καταβάλλονται από το σωματείο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του Δικηγόρου.

 

Κάθε τρίμηνο θα δίνεται αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. που έχουν απασχολήσει τον δικηγόρο και η έκβαση της υπόθεσης τους.

 

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου μας.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

 

Γεώργιος Μαθιόπουλος

Αναστάσιος Γιάνναρης

 Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.