Νόμοι« Επιστροφή
N. 4549 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Άρθρο 121 Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση), (Άρθρο 123 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικό 1.β πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.)14.06.2018
Ν. 4538 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 28 1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), των φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του Ε.Κ.Α.Β., που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και σχετίζονται με τις πάσης φύσεως αποδοχές τους, βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων και εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές τους.». Η παρούσα παράγραφος ισχύει από 1.1.2018.)16.05.2018
Ν. 4533 Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις (Άρθρο 9 Ηλεκτρονική αξιολόγηση)27.04.2018
Ν. 4517 Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική» και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 6 παρ. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».), (Άρθρο 8 Διοίκηση-αμοιβές ιατρών ΕΚΕΠΥ)02.02.2018
Ν. 4512 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 211. Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.».), (Άρθρο 214 Επίδομα παιδιού), (Άρθρο 349. Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017. Το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών), (Άρθρο 396. Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:…)17.01.2018
Ν. 4498 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 1-5 Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί, Ωράριο και διάρκεια εργασίας, Συμμετοχή στις εφημερίες, Οργάνωση του χρόνου εργασίας,) (Άρθρο 10 Καταβολή πτητικού επιδόματος σε ιατρικό προσωπικό που εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, δεν περιλαμβάνεται, από 1.1.2017, η ειδική αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196) που καταβάλλεται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β. ή σε υγειονομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα.».)16.11.2017
Ν. 4472 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρο 19 Συνδικαλιστικές άδειες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ19.05.2017
Ν. 4483 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών- Δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στο προσωπικό του ΕΚΑΒ)31.07.2017
Ν. 4484 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις (Άρθρο 43 Μη μισθολογικές παροχές 4. Χορήγησή παροχών για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας αποκλειστικά και μόνο σε είδος. 5. Ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ σύμφωνα με το ν. 2194/1994)01.08.2017
Ν. 4486 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 50 ΕΚΕΠΥ), (Άρθρο 59 Ρυθμίσεις ΕΚΑΒ 1. Παράταση τροποποίησης οργανισμού έως της 31.12.2017, 2.α. Οκταμελές Δ.Σ. ΕΚΑΒ, β. Απόφαση Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία, 3.α.β. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων-διαδικασία και προϋποθέσεις, 4. Ενταλματοποίηση δαπανών ΕΚΑΒ για ΟΤΕ), (Άρθρο 64 1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.» 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2017.), (Άρθρο 96 2.α.Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Δ.9. του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ως εξής: «Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κ.υ.α. 2/81961/0022/29.9.2009 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄2194). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2016.». β. Θέσεις με έμμισθη εντολή))07.08.2017
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.