Νόμοι« Επιστροφή
Ν. 4517 Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική» και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 6 παρ. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».), (Άρθρο 8 Διοίκηση-αμοιβές ιατρών ΕΚΕΠΥ)02.02.2018
Ν. 4512 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 211. Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.».), (Άρθρο 214 Επίδομα παιδιού), (Άρθρο 349. Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017. Το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών), (Άρθρο 396. Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:…)17.01.2018
Ν. 4498 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 1-5 Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί, Ωράριο και διάρκεια εργασίας, Συμμετοχή στις εφημερίες, Οργάνωση του χρόνου εργασίας,) (Άρθρο 10 Καταβολή πτητικού επιδόματος σε ιατρικό προσωπικό που εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, δεν περιλαμβάνεται, από 1.1.2017, η ειδική αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196) που καταβάλλεται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β. ή σε υγειονομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα.».)16.11.2017
Ν. 4472 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρο 19 Συνδικαλιστικές άδειες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ19.05.2017
Ν. 4483 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών- Δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στο προσωπικό του ΕΚΑΒ)31.07.2017
Ν. 4484 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις (Άρθρο 43 Μη μισθολογικές παροχές 4. Χορήγησή παροχών για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας αποκλειστικά και μόνο σε είδος. 5. Ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ σύμφωνα με το ν. 2194/1994)01.08.2017
Ν. 4486 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 50 ΕΚΕΠΥ), (Άρθρο 59 Ρυθμίσεις ΕΚΑΒ 1. Παράταση τροποποίησης οργανισμού έως της 31.12.2017, 2.α. Οκταμελές Δ.Σ. ΕΚΑΒ, β. Απόφαση Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία, 3.α.β. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων-διαδικασία και προϋποθέσεις, 4. Ενταλματοποίηση δαπανών ΕΚΑΒ για ΟΤΕ), (Άρθρο 64 1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.» 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2017.), (Άρθρο 96 2.α.Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Δ.9. του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ως εξής: «Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κ.υ.α. 2/81961/0022/29.9.2009 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄2194). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2016.». β. Θέσεις με έμμισθη εντολή))07.08.2017
N. 4456 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 38 Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224) 2. Το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016)01.03.2017
N. 4461 Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 40 1. Μετατάξεις ιατρών-Μετακίνηση Προσωπικού ΕΚΑΒ 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄83), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).». Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2016.), (Άρθρο 102 1. Αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για το έτος 2017 2. Αύξηση ωρομισθίου νυκτερινών (όπως Ν. 4024/2011) από 1-1-2017), (Άρθρο 98 Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ορίζονται ως μέλη και Υποδιευθυντές των οικείων φορέων.), (Άρθρο 105 Δικαίωμα αίτησης υποβολής Μετάταξης)28.03.2017
Ν. 4478 I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη… (Άρθρο 86 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι υπουργικές αποφάσεις 2/81961/0022 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄ 2194) και 2/83346/0022 «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Β΄ 2100).».)23.06.2017
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.