Νόμοι« Επιστροφή
Ν. 4498 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 1-5 Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί, Ωράριο και διάρκεια εργασίας, Συμμετοχή στις εφημερίες, Οργάνωση του χρόνου εργασίας,) (Άρθρο 10 Καταβολή πτητικού επιδόματος σε ιατρικό προσωπικό που εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, δεν περιλαμβάνεται, από 1.1.2017, η ειδική αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196) που καταβάλλεται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β. ή σε υγειονομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα.».)16.11.2017
Ν. 4472 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρο 19 Συνδικαλιστικές άδειες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ19.05.2017
Ν. 4483 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 32 Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών- Δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στο προσωπικό του ΕΚΑΒ)31.07.2017
Ν. 4484 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις (Άρθρο 43 Μη μισθολογικές παροχές 4. Χορήγησή παροχών για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας αποκλειστικά και μόνο σε είδος. 5. Ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ σύμφωνα με το ν. 2194/1994)01.08.2017
Ν. 4486 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 50 ΕΚΕΠΥ), (Άρθρο 59 Ρυθμίσεις ΕΚΑΒ 1. Παράταση τροποποίησης οργανισμού έως της 31.12.2017, 2.α. Οκταμελές Δ.Σ. ΕΚΑΒ, β. Απόφαση Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία, 3.α.β. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρου ιδιωτικών φορέων-διαδικασία και προϋποθέσεις, 4. Ενταλματοποίηση δαπανών ΕΚΑΒ για ΟΤΕ), (Άρθρο 64 1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.» 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2017.), (Άρθρο 96 2.α.Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Δ.9. του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθίστανται ως εξής: «Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακά οχήματα. Για τις μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η κ.υ.α. 2/81961/0022/29.9.2009 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄2194). Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2016.». β. Θέσεις με έμμισθη εντολή))07.08.2017
N. 4456 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 38 Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224) 2. Το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016)01.03.2017
N. 4461 Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 40 1. Μετατάξεις ιατρών-Μετακίνηση Προσωπικού ΕΚΑΒ 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄83), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).». Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2016.), (Άρθρο 102 1. Αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για το έτος 2017 2. Αύξηση ωρομισθίου νυκτερινών (όπως Ν. 4024/2011) από 1-1-2017), (Άρθρο 98 Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ορίζονται ως μέλη και Υποδιευθυντές των οικείων φορέων.), (Άρθρο 105 Δικαίωμα αίτησης υποβολής Μετάταξης)28.03.2017
N.4446 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. (Άρθρο 52 Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων)22.12.2016
Ν. 4445 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. (Ρύθμιση καταβολής πρόσθετων αμοιβών Δεκεμβρίου 2014) (Άρθρο 74 12.α. Η υπερωριακή απασχόληση, καθώς και η νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αντίστοιχα προγράμματα απασχόλησης προσωπικού των φορέων αυτών, από την 1.1. 2013 έως και τις 31.12.2015, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί νομίμως και οι αντίστοιχες δαπάνες αποδίδονται στους δικαιούχους από τα ίδια έσοδα των Φορέων, μέχρι τις 30.6.2017.)19.12.2016
Ν. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ),(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα), (Άρθρο 25 Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994), (Άρθρο 26 Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών), (Άρθρο 28 Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη), (Άρθρο 31 Άδεια ασθένειας τέκνων 1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»), (Άρθρο 48 Συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή)02.12.2016
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.