Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
2η τροποποίηση της με αρ. Γ4β/ΓΠ.88465/10.12.2019 απόφασης (ΦΕΚ 1092/τ.ΥΟΔΔ/23.12.2019, ΑΔΑ: 7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω) σχετικά με την συγκρότηση και τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ- ν. 4633/2019). (Παραίτηση και διορισμός αναπληρωματικού μέλους του Αντιπροέδρου ΕΚΑΒ) 10.04.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55). (Άρθρο 2 Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού)07.04.2020
1. Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020., 2. Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.13.03.2020
Τροποποίηση- συμπλήρωση της αριθμ. Γ4β/ Γ.Π.88465/10-12-2019 απόφασης (ΦΕΚ 1092/ ΥΟΔΔ/23-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΒΨ465ΦΥΟ-74Ω) σχετικά με την συγκρότηση και τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ- ν. 4633/2019) (Διορισμός των εκπροσώπων του Πανελληνίου ιατρικού Συλλόγου)17.02.2020
Αποδοχή παραιτήσεων και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας - Συγκρότηση και διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ - ν. 4633/2019)23.12.2019
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ε.Κ.Α.Β. (Υπουργείο Υγείας), που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών (4 θέσεις στο ΕΚΑΒ Αθήνας)03.12.2019
Αποδοχή παραίτησης του Τζανετή Παναγιώτη, Προέδρου και τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και νέος διορισμός Προέδρου, του Παπαευσταθίου Νικόλαου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)05.09.2019
Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Επ.Υ.) Νικολάου Παπαευσταθίου του Παναγιώτη03.09.2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/201820.06.2019
Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 1α της Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ Β’3958) (Άρθρο 1α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Διαδικασία απονομής του τίτλου εξειδίκευσης στην Eπείγουσα Iατρική άνευ εξετάσεων….. και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ….. )18.06.2019
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.