Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
2. Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.94901/23-12-2016 (O.E.) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4265/Β/30-122016, Α.Δ.Α.: 7Δ28465ΦΥΟ-85Κ) με περιεχόμενο την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 201715.11.2017
1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.84259/23-12-2016 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης έγκρισης κατανομής εφημέριων ιατρικού προσωπικού έτους 2017. (Κατανομή εφημεριών ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. έτους 2017)15.11.2017
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία21.07.2017
Ανάκληση και Μετάταξη αναδρομικά από 1-6-2009 υπαλλήλων του ΕΚΑΒ Αθηνών24.08.2017
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας έτους 2017 (93 Θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ της 6Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ)30.08.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.718/18.1.2016 (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/20.1.2016, Α.Δ.Α.: ΩΙΜ0465ΦΥΟ-Α2Τ) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει10.05.2017
Διόρθωση σφάλματος στην Α2α/Γ.Π.84259/23.12.2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4265/30.12.2016 (τ. Β΄) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 970/22.3.2017 (τ.Β΄)18.05.2017
Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΦΕΚ Β΄ 1486)»19.05.2017
Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)10.03.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.718/18.1.2016 (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/20.1.2016, Α.Δ.Α.: ΩΙΜ0465ΦΥΟ-Α2Τ) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει10.05.2017
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.