Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, MHM)». (Άρθρο 2 Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Υγείας (με εξειδίκευση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας). Αναφέρεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., επαγγελματίες του κλάδου αλλά και σε νέους πτυχιούχους που προσδοκούν να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΕΚΑΒ κ.α.).)11.07.2018
Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα. (Άρθρο 1 Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.), (Άρθρο 6 Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης - Εντοπιότητα (Εκατό (100) μονάδες) Επιπρόσθετα ΕΚΑΒ Τομέας Νάουσας, ΕΚΑΒ Τομέας Πτολεμαΐδας), (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει) β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 1486/16-7- 2015/τ.Β΄ και Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/8-5-2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. γ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας “Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης” του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης τουλάχιστον του Α΄ εξαμήνου του ΙΕΚ της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρων- Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή βεβαίωση αποφοίτησης από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.)04.07.2018
Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2017 (Απόφαση 598/2017Ε΄ Τμήμα. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση (93) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Ε.Κ.Α.Β. του Υπουργείου Υγείας (προκήρυξη 6Κ/2016) κρίθηκε ότι, για τις θέσεις, για τις οποίες, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, οι ενστάσεις των υποψηφίων, με τις οποίες προσκομίζουν την άδεια οδήγησης, γίνονται δεκτές, ως βάσιμες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του π.δ. 51/27.4.2012 και της γενικής αρχής της χρηστής διοίκησης, αν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει εμπροθέσμως με την αίτηση συμμετοχής την βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι έχει καταχωρηθεί στην υπηρεσία τους, επ’ ονόματί των, αίτημα ανανέωσης της άδειας οδήγησης. Και τούτο, διότι η ισχύς της προσκομισθείσας με την ένσταση εκπροθέσμως άδειας οδήγησης ανατρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 51/2012 στο χρόνο υποβολής του αιτήματος ανανέωσης της άδειας οδήγησης, οπότε πληρούται ο όρος της προκήρυξης περί ισχύος της άδειας κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΣΕΠ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΝΟΜΟΣ 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/7.8.2017) Άρθρο 59: Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.))02.07.2018
Τροποποίηση της αριθμ. ΕΚΕΠΥ/5936 (ΦΕΚ 2510/ Β’/2008) υπουργικής απόφασης (Στελέχωση ΚΙΜ Νεογνών)29.06.2018
Καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών που θα φιλοξενηθούν στην Κατασκήνωση των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας κατά την κατασκηνωτική περίοδο του έτους 201825.06.2018
Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (Άρθρο 12 Συμμέτοχη δικαιούχων σε νοσοκομειακή περίθαλψηΣτην περίπτωση της Μ.Ε.Θ. και της Μ.Ε.Ν.Ν., …. η πιστοποίηση για την έλλειψη διαθέσιμης κλίνης στις δημόσιες δομές, γίνεται από το ΕΚΕΠΥ (μεταβατικά στο ΕΚΑΒ), σε συνεργασία με τον Οργανισμό, και η ανατροφοδότηση της πληροφορίας γίνεται σε καθημερινή βάση με το ανάλογο παραστατικό. Για τις ανάγκες της πιστοποίησης αυτής, οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να τροφοδοτούν σε καθημερινή βάση σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού, που είναι εγκατεστημένο και συνδεδεμένο στο ΕΚΕΠΥ και μεταβατικά στο ΕΚΑΒ.), (Άρθρο 21 Νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.). 1.παρ.γ…. Για την νοσηλεία ασθενούς σε ιδιωτική Μ.Ε.Θ. από δημόσιο Νοσοκομείο ή άλλη ιδιωτική Κλινική ή και από την ίδια την Κλινική, απαιτείται ενημέρωση συστήματος Ε.Κ.Επ.Υ. και μεταβατικά το ΕΚΑΒ, και διακομιστήριο που εκδίδεται από τον θεράποντα ιατρό και επικυρώνεται από το Ε.Κ.Επ.Υ. και μεταβατικά το ΕΚΑΒ. 4….. δ) Για την διακομιδή από την κλινική στην ΜΕΘ στις παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β) εκδίδεται διακομιστήριο-εισιτήριο, έπειτα από ενημέρωση και έγκριση του Ε.Κ.Επ.Υ. και μεταβατικά του ΕΚΑΒ, για την διακίνηση του ασθενή, και στην συνέχεια εκδίδεται εξιτήριο για την επάνοδο στην Κλινική, όπου η συνέχιση της νοσηλείας αποζημιώνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο Κ.Ε.Ν.), (Άρθρο 56 Αποζημίωση μετακίνησης ασθενών. Εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, για τα οποία χρειάστηκε μεταφορά μέσω ΕΚΑΒ με όχι συνήθη μεταφορικά μέσα, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ετησίως, προς το ΕΚΑΒ, έξοδα διακομιδής με πλωτά ή εναέρια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2072/1992, άρθρο 31 (ΦΕΚ 125 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)19.06.2018
Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β΄/24-5-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους»15.06.2018
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» ή «Με εντολή Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, τμημάτων και Αυτοτελών τμημάτων του Υπουργείου Υγείας. (Άρθρο 1 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4. 5. 6. ) (Άρθρο 2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4. 11.)01.06.2018
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους22.05.2018
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858/15.1.2018 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/ 19.1.2018, Α.Δ.Α.: ΩΨΨ6465ΦΥΟ-ΛΥΟ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)16.03.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.