Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858/15.1.2018 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/ 19.1.2018, Α.Δ.Α.: ΩΨΨ6465ΦΥΟ-ΛΥΟ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)16.03.2018
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Kατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για το έτος 201813.03.2018
Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας12.03.2018
Καταβολή Εφάπαξ Παροχής κατά προτεραιότητα14.02.2018
Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. (Τα αιτήματα του Ε.Κ.Α.Β. υποβάλλονται αιτιολογημένα και ιεραρχημένα, απευθείας στην ίδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.)23.02.2018
Καθορισμός αριθμού θέσεων (3) για το Ε.Κ.Α.Β. (Υπουργείο Υγείας), που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών στην υπό έκδοση προκήρυξη (40) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου07.02.2018
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). (4. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι διετής.) (Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858)19.01.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» όπως ισχύει και ονομάζεται: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας» σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως ισχύει. ( Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με την περίπτωση γ) ως εξής: «γ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση για την κατηγορία ΔΕ των πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την κατηγορία ΔΕ των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας». Β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 55932/1016/ 02.12.2016 (Β’ 3888) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.)11.01.2018
2. Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 201829.12.2017
1. Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2018. (Έγκριση καταβολή εφημεριών 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018 σε 140 ιατρούς του ΕΚΑΒ). 2. Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δώδεκα (12) διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) μονίμους και αποσπασμένους29.12.2017
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.