Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125). (Η περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 υπουργικής απόφασης (Β΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, και μέχρι τον ορισμό νέου, σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.»)12.09.2018
Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας. (Άρθρο 1 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη Τα αντικείμενα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική ανά βασική ειδικότητα είναι:… Γ) Για αυτούς που κατέχουν μια από τις υπόλοιπες ειδικότητες:.. ένα (1) μήνα στο ΕΚΑΒ…), (Άρθρο 1α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση τίτλου Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν οι ιατροί οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: ……… και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.)12.09.2018
Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ (Πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης σε τουλάχιστον 9 παραρτήματα του ΕΚΑΒ ) (Άρθρο 9 Απαιτούμενο προσωπικό Υποέργο 3 (ΥΠ3) ΔΕ Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρου, Υποέργο 4 (ΥΠ4) ΔΕ Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρου 104), (Άρθρο 10 Προϋπολογισμός έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια και Μοριοδότηση Υποψηφίων)06.09.2018
Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία-Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (168. ΕΚΑΒ. 63 μαθητές (υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση Δ.Σ.))28.08.2018
Αποδοχή παραίτησης του Καρακατσιανόπουλου Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). ΥΟΔΔ28.08.2018
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) (II. Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας 16. Εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β.)06.08.2018
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master in Health Care Management, MHM)». (Άρθρο 2 Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Υγείας (με εξειδίκευση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας). Αναφέρεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., επαγγελματίες του κλάδου αλλά και σε νέους πτυχιούχους που προσδοκούν να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΕΚΑΒ κ.α.).)11.07.2018
Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα. (Άρθρο 1 Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.), (Άρθρο 6 Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης - Εντοπιότητα (Εκατό (100) μονάδες) Επιπρόσθετα ΕΚΑΒ Τομέας Νάουσας, ΕΚΑΒ Τομέας Πτολεμαΐδας), (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012 όπως ισχύει) β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 1486/16-7- 2015/τ.Β΄ και Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/8-5-2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. γ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας “Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης” του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης τουλάχιστον του Α΄ εξαμήνου του ΙΕΚ της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρων- Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή βεβαίωση αποφοίτησης από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.)04.07.2018
Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2017 (Απόφαση 598/2017Ε΄ Τμήμα. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση (93) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο Ε.Κ.Α.Β. του Υπουργείου Υγείας (προκήρυξη 6Κ/2016) κρίθηκε ότι, για τις θέσεις, για τις οποίες, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, οι ενστάσεις των υποψηφίων, με τις οποίες προσκομίζουν την άδεια οδήγησης, γίνονται δεκτές, ως βάσιμες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του π.δ. 51/27.4.2012 και της γενικής αρχής της χρηστής διοίκησης, αν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει εμπροθέσμως με την αίτηση συμμετοχής την βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι έχει καταχωρηθεί στην υπηρεσία τους, επ’ ονόματί των, αίτημα ανανέωσης της άδειας οδήγησης. Και τούτο, διότι η ισχύς της προσκομισθείσας με την ένσταση εκπροθέσμως άδειας οδήγησης ανατρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 51/2012 στο χρόνο υποβολής του αιτήματος ανανέωσης της άδειας οδήγησης, οπότε πληρούται ο όρος της προκήρυξης περί ισχύος της άδειας κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΣΕΠ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΝΟΜΟΣ 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/7.8.2017) Άρθρο 59: Ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.))02.07.2018
Τροποποίηση της αριθμ. ΕΚΕΠΥ/5936 (ΦΕΚ 2510/ Β’/2008) υπουργικής απόφασης (Στελέχωση ΚΙΜ Νεογνών)29.06.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.