Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95858/15.1.2018 (ΦΕΚ 22/19.1.2018, Y.O.Δ.Δ.) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ (Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ)24.12.2018
Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή λόγω επιδότησης κατοικίας σύμφωνα με το αρ. 58 του ν.4456/201730.10.2018
Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95858/15-01-2018 (ΦΕΚ 22/19-01-2018) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει21.11.2018
Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 201722.10.2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ), (Εντοπιότητα Εκατό (100) μονάδες –Το κριτήριο της ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ αφορά τους μόνιμους κατοίκους των δήμων των νομών…….. των δήμων…… Επίσης των κατοίκων των δήμων στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένοι είτε εδρεύουν οι ακόλουθοι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας……)13.11.2018
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για το έτος 201808.11.2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ4β/ΓΠ 2767/22.1.2018 (Β’232) 10. «α. Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υ. Π Ε. και των Νοσοκομείων, Προέδρ: ου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, μέχρι εξήντα ημέρες το χρόνο μετακινήσεις εκτός έδρας.».)31.10.2018
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργική απόφαση (Β’ 125), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει. (Στην περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» Υ.Α (Β’ 125), όπως ισχύει22.10.2018
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125). (Η περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 υπουργικής απόφασης (Β΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, και μέχρι τον ορισμό νέου, σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.»)12.09.2018
Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας. (Άρθρο 1 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη Τα αντικείμενα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική ανά βασική ειδικότητα είναι:… Γ) Για αυτούς που κατέχουν μια από τις υπόλοιπες ειδικότητες:.. ένα (1) μήνα στο ΕΚΑΒ…), (Άρθρο 1α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση τίτλου Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν οι ιατροί οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: ……… και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.)12.09.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.