Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή λόγω επιδότησης κατοικίας σύμφωνα με το αρ. 58 του ν.4456/201730.10.2018
Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 201722.10.2018
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για το έτος 201808.11.2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ4β/ΓΠ 2767/22.1.2018 (Β’232) 10. «α. Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υ. Π Ε. και των Νοσοκομείων, Προέδρ: ου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, μέχρι εξήντα ημέρες το χρόνο μετακινήσεις εκτός έδρας.».)31.10.2018
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργική απόφαση (Β’ 125), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει. (Στην περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» Υ.Α (Β’ 125), όπως ισχύει22.10.2018
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125). (Η περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 υπουργικής απόφασης (Β΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, και μέχρι τον ορισμό νέου, σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.»)12.09.2018
Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας. (Άρθρο 1 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύο (2) έτη Τα αντικείμενα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική ανά βασική ειδικότητα είναι:… Γ) Για αυτούς που κατέχουν μια από τις υπόλοιπες ειδικότητες:.. ένα (1) μήνα στο ΕΚΑΒ…), (Άρθρο 1α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση τίτλου Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν οι ιατροί οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: ……… και έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.)12.09.2018
Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ (Πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης σε τουλάχιστον 9 παραρτήματα του ΕΚΑΒ ) (Άρθρο 9 Απαιτούμενο προσωπικό Υποέργο 3 (ΥΠ3) ΔΕ Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρου, Υποέργο 4 (ΥΠ4) ΔΕ Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρου 104), (Άρθρο 10 Προϋπολογισμός έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια και Μοριοδότηση Υποψηφίων)06.09.2018
Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία-Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 (168. ΕΚΑΒ. 63 μαθητές (υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση Δ.Σ.))28.08.2018
Αποδοχή παραίτησης του Καρακατσιανόπουλου Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). ΥΟΔΔ28.08.2018
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.