Προεδρικά Διατάγματα« Επιστροφή
ΠΔ 121 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας09.10.2017
Π.Δ. 69 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα13.07.2016
ΠΔ 24 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 5 Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου Υγείας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων)27.01.2015
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (Άρθρο 6 Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων Επιχειρησιακοί στόχοι− Διάρθρωση 3. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως β) Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού δδ) Ο διορισμός υπαλλήλων στο Ε.Κ.Α.Β., καθώς και διακριθέντων αθλητών σε Φορείς του Υπουργείου.) , (Άρθρο 7 Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Επιχειρησιακοί στόχοι− Διάρθρωση 2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες β) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων και Λειτουργίας Νοσοκομείων ζζ) Ο τρόπος και οι διαδικασίες διακίνησης των εκτάκτων και μη περιστατικών και της παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας, τόσο από το Ε.Κ.Α.Β., όσο και από τα ασθενοφόρα των υγειονομικών μονάδων της χώρας, καθώς και η διασύνδεση των Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων με το Ε.Κ.Α.Β.) , (Άρθρο 23 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 3. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων, Σχεδιασμού και Διεθνών Συνεργασιών γγ) Η συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. και τα νοσοκομεία για τη διακομιδή των ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.)28.08.2014
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010)21.01.2013
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας \"Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου\". 23.03.2007
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο,με τον τίτλο "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων31.08.2007
Π.Δ. 212 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου09.10.2006
Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ/τος 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέση φορέων του δημόσιου τομέα"09.06.2006
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέση φορέων του δημόσιου τομέα" όπως αυτό ισχύει... 09.03.2005
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.